OBAVEZE ZA IZNAJMLJIVAČE KUĆA ZA ODMOR, APARTMANA I SOBA (2019. god )

Poštovani iznajmljivači,

u nastavku Vam donosimo popis obveza kojih su se iznajmljivači dužni držati. Napominjemo da nadzor nad navedenim vrši Turistička inspekcija i Carinska uprava. Za eventualna dodatna pitanja obratite se u Ured TZ Milna, kontakt: 021/636-233.

Za pružanje usluga smještaja i ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan:

 1. RJEŠENJE O KATEGORIZACIJI

Ishoditi Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u Uredu državne uprave (Splitsko-dalmatinska županija, Služba za gospodarstvo i turizam), Ispostava Supetar, Mladena  Vodanovića 27, 21 400 Supetar. Kontakt broj: Vinka Udiljak: 021/631-055.

 1. STANDARDIZIRANA PLOČA

Na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini iznajmljivač treba postaviti standardiziranu ploču, s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda, a koju je potrebno naručiti izravno od proizvođača koji ima suglasnost Ministarstva turizma:

 • TRAMAX d.o.o. Mažuranićevo šetalište 26, 21 000 Split, tel; 021/548-808
 •  KORDUN MAKETING, Matka Laginje 10, 47000 Karlovac, tel: 047/645-561, e-mail: prodaja-lav@kordun.hr
 • JAGUAR d.o.o., Hrvojeva 6, 21000 Split, tel: 021/343-888, e-mail: jaguar@post.htnet.hr
 • BINAR d.o.o., Livanjska 12, 21000 Split, tel 021/344-442, e-mail: binar@st.htnet.hr
 • TO ROBI, Put Nina 129a, 23000 Zadar, tel: 023/220-665, e-mail: reklame.mikic@gmail.com
 1. CJENIK USLUGA

Vidno istaknuti cjenik usluga u svakoj sobi, odnosno apartmanu . Cjenik se može izraditi i u vlastitom aranžmanu ali mora sadržavati sve potrebne parametre, mora biti na hrvatskom i najmanje engleskom jeziku, a cijene izražene u kunama (dodatno može biti izražen i u eurima ali nije obvezno). Cjenik nije potrebno ovjeravati kod nadležnih tijela.

STAVKE KOJE CJENIK MORA SADRŽAVATI:

 1. OSNOVNI PODACI IZNAJMLJIVAČA (naziv smještaja, ime i prezime vlasnika, adresa)
 2. NAZIV USLUGE (noćenje, noćenje s doručkom..)
 3. VRSTA NAPLATE ( po noćenju, po osobi, po smještaju, tjedno…)
 4. TERMIN ( unijeti sve termine, sezone…)
 5. CIJENA ( obavezno mora biti izražena u kunama, eure dodajte čisto za razumijevanje stranaca)
 6. BORAVIŠNA PRISTOJBA ( ako je uključena u cijenu navesti i taj podatak, plus obavezno napisati iznose)
 7. PDV ( ako niste u sustavu PDV-a navesti da on nije uključen, ako Vam cijena sadrži PDV onda posebno izraziti neto cijenu i iznos PDV-a).
 1. BROJEVI SMJEŠTAJNIH JEDINICA

Na ulaznim vratima u smještajnu jedinicu kao i na cjeniku u smještajnoj jednici vidno istaknuti broj iste, sukladno Rješenju o odobrenju za obavljanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Ako iznajmljivač posjeduje samo jednu smještajnu jedinicu nju je također potrebno označiti brojem 1.

 1. ZABRANA KONZUMACIJE ALKOHOLA ZA MALOLJETNIKE

Iznajmljivač je dužan u smještajnoj jedinici vidno istaknuti oznaku zabrane usluživanja i konzumacije  alkoholnih pića i drugih pića i napitaka koji sadržavaju alkohol osobama mlađim od 18 godina.

 1. EVAKUACIJSKI PLAN

Od 2016. godine iznajmljivači su dužni u svakoj smještajnoj jedinici istaknuti evakuacijski plan na unutarnjoj strani ulaznih vrata sobe ili u neposrednoj blizini, što u biti predstavlja tlocrt prostora sa označenim izlaznim vratima.

 

 1. OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Vidljivo istaknuti Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača. Odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju, godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

 1. KUTIJA PRVE POMOĆI

Iznajmljivači trebaju imati i kutiju prve pomoći (automobilska) dostupnu svim gostima iz smještajnih jedinica (etažni ormarić ili u smještajnoj jedinici).

 1. PRIJAVA I ODJAVA GOSTIJU TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu dužne su u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici mjesta sve osobe kojima se pruža usluga noćenja u smještajnom objektu, a u roku 24 sata od njegovog dolaska, te isto tako u roku od 24 sata odjaviti njegov boravak isključivo putem informacijskog sustava za prijavu i odjavu gostiju: www.evisitor.hr.

Iznajmljivači trebaju osobno doći u ured TZ po pristupne podatke za sustav e-Visitor, uz predočenje rješenja o pružanju usluga, identifikacijskog dokumenta i OIB-a, a u slučaju da podatke preuzima opunomoćena osoba mora imati pisanu punomoć od ovlaštene osobe.

Za sve one koji ne posjeduju informatičku opremu za korištenje sustava, u uredu TZ će im biti osiguran terminal za prijavu i odjavu gostiju.

Nije potrebno vršiti prijavu policiji gostiju iz zemalja koje nisu iz EU te građana Lihtenštajna, Norveške, Islanda i Švicarske Konfederacije , već se ona automatski ispunjava, a MUP preuzima podatke iz sustava e-Visitor.

 1. POPIS GOSTIJU

Popis gostiju vodi se od 1.1.2016. godine isključivo putem jedinstvenog sustava e-Visitor te nije potrebno kupovati Knjigu gostiju u Narodnim novinama. Nakon što ured turističke zajednice zaprimi rješenje o iznajmljivanju uvest će podatke o novom objektu na svom području, a novom će obvezniku izdati korisničke podatke za prijavljivanje u sustav (korisničko ime, lozinku i TAN listu). Po korisničke podatke pružatelj usluga smještaja treba doći osobno uz predočenje osobne iskaznice. Knjiga gostiju vodi se u sustavu i nije ju potrebno printati, a svaki je obveznik odgovoran za svoje podatke koje u nju upisuje.

 1. KNJIGA EVIDENCIJA O PROMETU

Voditi knjigu Evidencija o prometu koja predstavlja evidenciju o izdanim računima, a vodi se kronološki prema datumu računa, i to posebno za svaku kalendarsku godinu. Porezni obveznik je dužan u Evidenciji o prometu na kraju svakog dana evidentirati sve izdane račune, bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne. Knjiga Evidencija o prometu za prethodnu godinu predaje se do kraja veljače tekuće godine Poreznoj upravi.

 1. IZDAVANJE RAČUNA

Svaki iznajmljivač je dužan izdati gostu račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom odnosno odobrenim popustom, naznačenu pruženu uslugu, a koja mora obavezno sadržavati: podatke o izdavatelju (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta), datum izdavanja računa, broj računa, ime i prezime/naziv osobe kojoj je usluga pružena, vrstu, količinu i cijenu obavljene usluge. Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje korisniku usluge, a drugog zadržava izdavatelj kao ispravu za knjiženje evidencije prometa.

 1. PLAĆANJE BORAVIŠNE PRISTOJBE

Iznajmljivači sa područja općine Milna boravišnu pristojbu plaćaju u paušalnom iznosu i to u tri jednaka obroka od kojih prvi dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine. Uplatnice su dostupne preko sustava e-Visitor.

UPLATE IZVRŠITI ISKLJUČIVO U POSLOVNICAMA POŠTE, POSLOVNIH BANAKA, FINE ILI INTERNET BANKARSTVOM. Boravišna pristojba uplaćuje se uplatnicom na račun boravišne pristojbe. IBAN računa, poziv na broj i model naznačeni su na uplatnici.

Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe po osnovnom ležaju za naselje Milna (koje je svrstano u A razred) iznosi 345,00 kn, za naselja Bobovišća, Bobovišća n/m i Ložišća (svrstano u razred D) iznosi 172,50 kn. Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se paušalna boravišna pristojba.

 1. GODIŠNJI PAUŠALNI IZNOS POREZA

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se poreznim rješenjem kojeg donosi nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave. Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se paušalni porez. Iznos poreza jednak je iznosu boravišne pristojbe uvećan za prirez, međutim plaćanje poreza provodi se kvartalno, odnosno u četiri godišnje rate.

 1. ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) i (NN 88/10) i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09) osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

Nakon što uplate svu članarinu, iznajmljivači su dužni ispuniti obrazac TZ (obračun članarine TZ), te ga predati Poreznoj upravi radi kontrole plaćanja članarine TZ.

Obrazac TZ za prethodnu godinu predaje se Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta, do kraja veljače tekuće godine. Obrazac TZ predaje se Poreznoj upravi zajedno s obrascem Evidencija o prometu koja služi za obračun članarine i godišnjeg poreza.